ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้บริการ

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง การยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ใช้บริการ