ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตําแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (เฉพาะราย)

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อย้าย เปลี่ยนตําแหน่ง โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน (เฉพาะราย)