การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีประจำปี งบประมาณ 2566 เรื่อง “สร้างคนดี มีจิตอาสา นำพาความรู้คู่คุณธรรม” ด้วย SARATIT.P 4S MODEL โรงเรียนสารทิศพิทยาคม

การปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice)
การสร้างและส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีประจำปี งบประมาณ 2566
เรื่อง “สร้างคนดี มีจิตอาสา นำพาความรู้คู่คุณธรรม”
ด้วย SARATIT.P 4S MODEL โรงเรียนสารทิศพิทยาคม