ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ตำแหน่งว่างและสาขาวิชาเอกตามความต้องการจำเป็นของสถานศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปี พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2