ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานผู้บริหารสถานศึกษา
ประจำปี พ.ศ. 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน