ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลตามหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน