การศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง

การศึกษาสภาพการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สำหรับการติดตามตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาชลบุรี ระยอง