แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความเชิงคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SQ4R ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์ 

แบบฝึกทักษะ การอ่านจับใจความเชิงคิดวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SQ4R
ใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนศรัทธาศิลาเพชรรังสรรค์