ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกํานัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2566