ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เรื่อง ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนการศึกษาสิรินธร
เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566