ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานสว่ นท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและ
แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน