คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน