ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน 

ะดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน