การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖

ด้วยสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา ได้ดำเนินการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖ จำนวน ๕ รางวัล ได้แก่

 ๑. รางวัลครูภาษาไทยดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติจารึกพระนามาภิไธยย่อ สธ

 ๒. รางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น เพื่อรับรางวัลเข็มเชิดชูเกียรติพระนามาภิไธยย่อ กว

 ๓. รางวัลคุรุสภา

 ๔. รางวัลครูผู้สอนดีเด่น

 ๕. รางวัลคุรุสดุดี

โดยมีวัตถุประสงค์คัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลที่มีการประพฤติปฏิบัติตนดี มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่คุรุสภากำหนด ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดี

ในการนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ขอประชาสัมพันธ์ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานวิชาชีพทั้ง ๕ รางวัล ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน และให้ผู้มีสิทธิเสนอชื่อตามประกาศประวัติและผลงานมายังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ภายใน วันที่ 28 มีนาคม 2566 เพื่อนำส่งให้ศึกษาธิการจังหวัดน่านพิจารณาคัดเลือกต่อไป โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดประกาศ ตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.ksp.or.th