ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่ตั้งในพื้นที่ลักษณะพิเศษ (โรงเรียนพื้นที่ภูเขาสูงในถิ่นทุรกันดาร) สังกัด สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566