ประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนแจ้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่ประสงค์จะส่งผลงานเพื่อรับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ.(OBEC AWARDS)ระดับภาคเหนือ จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 11 ปีการศึกษา 2564 ส่งแบบรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานของตนเองตามตัวชี้วัด เป็นไฟล์ PDF  ภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2565 หากพ้นกำหนดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณา รายละเอียดตามปฏิทินที่ส่งมาพร้อมนี้