ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุผู้เรียนเพื่อเข้ารับการศึกษาในศูนย์การเรียน และการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว