ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง การจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564