สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านNew 

สรุปผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) สังกัด สพม.น่าน