ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะ และเลขประจำของเจ้าของเรื่อง