home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารโครงการรักษ์ป่าน่านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์

การประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

Google Meet

ห้องประชุมออนไลน์ สพม.น่าน

แบบสอบถามความพึงพอใจ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

วีดิทัศน์การจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัดภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19

จดหมายข่าว สพม.น่าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

รูปภาพบรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

รูปภาพบรรยากาศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น-ตอนปลาย ระหว่างวันที่ 31 มกราคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2566

อ่านเพิ่มเติม »

น่าน จัดงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีศึกษา 2565 ภาคเหนือ

น่าน จัดงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีศึกษา 2565 ภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทักษะเพื่อการมีงานทำด้านอาชีวศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทักษะเพื่อการมีงานทำด้านอาชีวศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมภูมินทร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา)

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา: 09:30 น. นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

24 มี.ค. 2023

ประกาศผลการคัดเลือกคัดเลือกผู้แทนประเทศไทยไปแข่งขันวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ครั้งที่ 20 (20th International Junior Science Olympiad 2023 ที่ผ่านการสอบคัดเลือกในรอบที่ 1)

22 มี.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงาน “พาน้องกลับมาเรียน”

14 มี.ค. 2023

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักเรียนเพื่อเสนอชื่อขอรับทุนการศึกษาสิรินธร เพื่อนักศึกษาในท้องถิ่นทุรกันดาร มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ประจำปีการศึกษา 2566

14 มี.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง จัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

10 มี.ค. 2023

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตําแหน่ง ย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ และรับโอนพนักงานสว่ นท้องถิ่นและข้าราชการอื่นมาบรรจุและ แต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน 

03 มี.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง รายชื่อโรงเรียนโครงการโรงเรียนคุณภาพ ระดับมัธยมศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

03 มี.ค. 2023

ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง การกำหนดองค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน การเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญไปบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา ๓๘ ค.(๒) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

01 มี.ค. 2023

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook