home

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายละเอียดเพิ่มเติม
สรุปผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET
ปีการศึกษา 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม
โครงการศาสตร์แห่งการเรียนรู้ รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน
เว็บไซต์ข้อมูลข่าวสารโครงการรักษ์ป่าน่านของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน
เข้าสู่เว็บไซต์

การประกวดแข่งขันสื่อโปสเตอร์ “ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม”

โครงการรักษ์ป่าน่าน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ประจำปี 2564
รายละเอียดเพิ่มเติม
Previous
Next

จดหมายข่าว สพม.น่าน

กิจกรรมประชาสัมพันธ์

น่าน จัดงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีศึกษา 2565 ภาคเหนือ

น่าน จัดงานแถลงข่าวจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีศึกษา 2565 ภาคเหนือ

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทักษะเพื่อการมีงานทำด้านอาชีวศึกษา และลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่านกับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน

ดร.นภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พร้อมด้วย นางโสภา ชวนวัน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด จำนวน 30 โรงเรียน เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการการจัดการศึกษาพัฒนาสมรรถนะทักษะเพื่อการมีงานทำด้านอาชีวศึกษา และการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน กับสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่าน ณ ห้องประชุมภูมินทร์ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยเทคนิคน่าน

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา)

วันพฤหัสบดี ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2566 เวลา: 09:30 น. นางนภาพร แสงนิล ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน (ในลู่การแข่งขันระดับมัธยมศึกษา)

อ่านเพิ่มเติม »

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

การประชุมคณะกรรมการดำเนินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

อ่านเพิ่มเติม »

ข่าวล่าสุด

ทั้งหมดประกาศ/คำสั่งข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวจัดซื้อ/จัดจ้างเผยแพร่ผลงานวิชาการข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัด

คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ MOE Safety Center ของศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

24 ม.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ความปลอดภัย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

24 ม.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ความปลอดภัยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน

24 ม.ค. 2023

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการดำเนินการจัดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน

18 ม.ค. 2023

การคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับรางวัลคุรุสภา ประจำปี ๒๕๖๖

18 ม.ค. 2023

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาน่าน พ.ศ. 2566​

12 ม.ค. 2023

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

จดหมายข่าว โรงเรียนในสังกัด

โรงเรียนในสังกัดส่งจดหมายข่าวเพื่อประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ คลิกที่นี่

สถานที่ตั้ง สพม.น่าน

Facebook